Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

Het Boek voor het zevende volk

 

Onze wereld loopt ten einde. Zevenduizend jaar wordt afgesloten. De wereld der Doeme, het volk van de wonderen en het Woord, de strijd tussen Licht en duister, de ziel in Karma, zal verdwijnen. De Goddelijke energie keert terug op aarde. Nu leven wij in de tijd van de sterving, vruchting en geboorte van het volk, van een nieuwe wereld. En er is strijd, strijd tussen de oude wereld en de nieuwe wereld, strijd tussen de oude en de nieuwe mens. En de Grote Strijd wordt geleverd door iedere ziel in ieder mens. Het is de strijd om de Intentie, het is de keuze tussen oud en nieuw. De wereld zal verdeeld worden, wat al verdeeld is, is nog verborgen, nog niet zichtbaar. De mensheid is verdeeld in zij die wenen en zij die stenen. Zij die wenen, de mensen, en de intentie van de volkeren, die meegaan in de transformatie naar de nieuwe wereld. De mensen die kiezen voor een hoger geestelijk zijn. En de mensen die volharden in de materiële wereld van nu. Een wereld die voortdurend materiëler wordt, versteend. Een verstening die uiteindelijk leid tot verpulvering.

Het zevende volk zal komen. het zevende volk zal op een hoger geestelijk niveau leven, minder aards. Het wordt het Drie-volk, het volk van de mens, het volk van het dier en het volk van de niet-gezienen. De mens zal meer raking hebben met de spirituele energie dan met de aardse. Het dier zal leidend worden over de aarde, en de mens zal het dier volgen.

Maar de omwenteling zal honderden jaren duren, en zij wordt gestart met honderdzestig jaar strijd tussen oud en nieuw. Maar in die tijd zal er ook stilte zijn, “de stilte der geboort des volks - Broech-nar-koemis-kor-yal-bas. En er zal een nieuwe profeet komen, Ismalion, “dertig jaren na het nu uwer telling” (geschreven 22-04-2005). En deze zal alle energie van alle voorbije profeten verenigen in één nieuwe spirituele en religieuze stroming. Hij zal een dag blijven, onzichtbaar zijn en zijn energie zal zich talloos vermenigvuldigen.

En zijnen komst zal de nieuwe wereld inleiden. De wereld van het Drie-volk, de wereld van de harmonie tussen God en de mens. En een periode van drieduizend jaar zal aanbreken waarin de mensheid zeven overgaven zal moeten vervullen. En na het volbrengen van de zeven overgaven zal de mens binnentreden in de Tuinen der Heerlijkheid Gods.

 

In het Boek Trilim-bas wordt de periode van sterven, bevruchting en geboorte van het volk beschreven. De strijd tussen oud en nieuw zal eindigen. De Goddelijke energie daalt ter aarde en zal materie en mens veranderen. De materie zal minder vast worden, en de mens zal lichter worden. Lichter in de zin van geestelijker, spiritueler. Ziektes zullen verdwijnen, de dood zal niet meer het gevolg zijn van ziektes, doding of slijtage van het lichaam. Dit al zal langzaam zijn intrede doen. Met de sterving van de oude wereld, zal de nieuwe wereld, het nieuwe volk en de nieuwe mens geboren worden. Trilim-Bas, het Goddelijke zal ter aarde komen in de stilte van de geboorte van het volk. En ter Trilim-Bas zullen drie heiligen door den wereld gaan. Op hun reis zullen zij alle gelovigen van alle religies een stempel geven ter voorbereiding van de overgang. Hun reis zal eindigen in Jeruzalem. En in Jeruzalem zullen de zeven zegelen van Gods Boek verbroken worden. En met het zesde zegel zal de Doeme van deze wereld verbroken worden. En den mens zal wenen want het heden van de wereld is niet meer als het verleden. “Want wat is geweest kent genen vervolg en den mens weent bij den sterving der dagen van het toen.”

De materie zal veranderen van vast in vloeibaar. Artsen zullen gaan genezen met hun handen. Maar de Xenos, de duistere aarde, zal zijnen oog verliezen. De mensheid zal het zicht op het nu verliezen. De beelden uit het verleden van onze wereld worden beelden in het heden. En die beelden zullen gezien worden als de wereld van nu.

Het Boek eindigt met de overgang van de Trilim-bas naar de geboorte van het zevende volk over “dertig jaren na het nu uwer telling” met de komst van de profeet Ismalion. (geschreven in 2005).

 

LEES MEER fragmenten van het Boek Trilim-Bas

 

Het Boek Ismalion

Het nieuwe tijdperk van de “Echos-irim-Zano-bas” ofwel Gods Licht ter aarde start met de komst van een nieuwe profeet. Alle bestaande profeten lossen op in de uit zijn as herrezen, en verzonken heilige stad Choriastor. De profeet Ismalion verenigt alle religies in een nieuwe spirituele en religieuze stroming. De mensheid leeft niet meer in Karma en in “poling” maar wordt gesteld voor zeven lessen die leiden naar zeven overgaven. De profeet Ismalion komt voort uit Gods belofte aan de mens tot wederkeer. In de verre oudheid van onze wereld werd een man gevraagd zijn zoon te offeren. En de zoon werd opgenomen in de Goddelijk energie om later terug te keren. En zo zal de mensheid in de nieuwe wereld gevraagd worden te offeren middels de overgave. En drie heiligen trekken over de wereld voor de komst van Ismalion. En zij eindigen in Jeruzalem om de ban van onze wereld, vastgelegd in de zeven zegelen van Gods Boek, te verbreken. Heil Ismalion. En zeven dagen voor uwen komst verbreken zij het zesden zegel te Jeruzalem. De zegel der pulvering der ziel.

De profeet zal één dag in onze wereld zijn. Op die dag zal hij zijnen vinger, zijnen “nopis”, richten naar alle werelddelen en zijn energie zal over alles en iedereen uitstromen. En de profeten van onze wereld zullen hun waarde verliezen op de dag dat Ismalion op de aarde is. Zeven dagen zullen zij, hun religie, oplichten en alle gelovigen raken opdat hun ziel de strijd aangaat met de omwenteling van de (spirituele) wereld.

 

LEES MEER fragmenten van het Boek Ismalion

 

Het Boek San-Borum-tjenpal-irim-Zano-bas

Het Boek der schale der zeven overgaven in den Lichte Gods ter aarde.

Door zeven overgaven zal de mens en de mensheid de afhankelijkheid van het karma, het lot, verliezen. Bij het vervullen van de zeven overgaven zal de mens binnentreden in de Tuinen van Gods Heerlijkheid. Deze vervulling leidt van de rand van de schaal naar het kernpunt, de bron van het Licht. En de bron van het Licht staat voor de Goddelijke bron van de verlichte ziel. En de mens veranderd in zijnen wezen van de ziel der zeven kruisen tot de lichtziel der zeven overgaven. 

“En den zes kruisen der mens pulverden zich bij den verbreking des zesden zegels. En ter zevenden kruis Licht al tot den mens en den Arano-irim(Lichtziel) komt ter mens en in zijnen zijn is er den kruis des Lichts, den toe-brin-Eser-das. En den kruise staat voor den nieuwen ijking en den nieuwen pad en den nieuwen eenheid tot den Zano en tot al wat den mens laat zijn in zijnen geboort ter Xenos.”

De eerste overgave beslaat een periode van driehonderd jaar en brengt de mens tot de poort van de heerlijkheid van God. De vervulling der overgaven brengen leegtes in de mens, leegtes in de ziel. Die leegtes brengen een nieuwe vulling, een nieuwe vaardigheid, een nieuwe macht. Elke overgave brengt de mens dichter bij de Goddelijke energie.

 

Lees meer in een aantal fragmenten van het Boek San-Borum-tjenpal-irim-Zano-bas.

 

Het Boek Oem-mis-Oem

“Het Boek Oem-mis-Oem, of den verstilling van al”. Het Boek handelt over het “Niet-zijn”. Alles wat wij kennen in onze wereld is. Er is materie, er is geest, vlees en bloed. De ogen herkennen, de handen voelen, de geest kent en herkent. Alles is ook begrensd door de wetten van tijd, ruimte, materie en leven en dood. Maar als een zwart gat is er het niet zijn, niet stoffelijk en niet zichtbaar. In het Boek wordt het omschreven maar voor de mens in onze wereld is er geen definitie of herkenning. En toch zal de wereld uiteindelijk opgaan in het niet-zijn. Al het zijn, het bezielde zijn, zal zich uiteindelijk verenigen met het Goddelijke en ophouden te bestaan volgens onze wetten en definities. De nieuwe wereld zal de mens leiden naar het uiteindelijke proces tot het oplossen van al het bestaan in de vereniging met God. Er is geen contact met het niet zijn. Er is dus ook geen contact met de Goddelijke energie, of met de eeuwigheid. En toch raken zijn en niet-zijn elkaar als plus en min. Het is te vergelijk met de elektriciteit en met de zwarte gaten in ons universum, materie en antimaterie. De spirituele wereld bestaat uit Brodal, fijnstof, het geestelijke, het bezielde. De aarde uit Borkan, grofstof, de materie, aarde, vlees. Beide zijn uitersten op een lijn. In het midden is er een evenwicht tussen het aardse en het geestelijke, de mens met zijn ziel in evenwicht. De uitersten leiden bij de Brodal, de fijnstof uiteindelijk tot een vervluchtiging of een oplossing van al stoffelijkheid, waarbij er geen materie meer is en ook geen zijn. Bij de Borkan, de grofstof, leidt de uiterste vorm tot een absolute verstening waarbij de bezieling sterft.

In het Boek Oem-mis-Oem wordt er een beeld gegeven: de huls of omhuls. De omhuls (omhulsel) is het beeld dat de mens zich kan maken van het niet-zijn en van God. Het is te vergelijken met een verpakking zonder inhoud. Alleen de verpakking geeft een beeld, want de verpakking bevindt zich voor een deel in het stoffelijke, in het herkenningsvermogen van de menselijke geest.

De toestand waarin de materie, de mens, komt bij het naderen van het niet-zijn wordt verschaduwen genoemd. Alles wat het niet-zijn nadert en raakt wordt uiterst fijnstoffelijk. De materie, de mens, het vlees, wordt als een schaduw. Een schaduw is slechts een beeld van de materie. Het licht wordt door de materie tegengehouden zodat de vorm zichtbaar wordt als donkerder. En zo geeft de huls, of omhuls, een beeld.

De materie, de mens, en de ziel, verliezen hun herkenbaarheid, hun identiteit, hun ego of ik, en uiteindelijk hun entiteit, hun zijnsvorm.

“En uwen verschaduwing is nabij ter dage der Boeken Oem-mis-Oem. En doch zult u komen tot den Baar-mis-kin, den Besef der huls. En voor den tijde der breking der materie en den einde en verschaduwing des al zult u vinden den Oem-mis-Oem.

En Ik richte tot u den bir-nach-san-Hor-nan, zeven keringen des Lichten ter Leegte en u komt tot den beelding der Hor-nan, den wezen des Niet en u zult keren tot den Groten Besef der Oem, mich-Oem-dan door den Baar-mis-kin.”

 De wereld der Schale der zeven overgaven brengen zeven leegtes, zeven verwijderingen van de materie, de aarde, de mens, het zijn als mens. De zeven leegtes zorgen voor het uiteindelijk einde van de mens en de wereld zoals wij die kennen. Maar als dat proces start kan de mens het herkennen door het beeld dat hij krijgt van de huls, de omhuls. En dat beeld geeft de mens(heid) het besef van de veranderingen tot het einde.

God is in het Niet-zijn, ook genoemd Het roersel der Wijdte in zuiverste. Maar God is niet Niet-zijn. God is Pir-d-Oem-or-d-Oem, Niet-Niet. Het Niet-Niet wordt omschreven als de eeuwig duisters putte. Duister, niet als tegenhanger van het Licht, maar duister als (niet)zijnsvorm, als eigenschap. God is allesomvattend, God is zijn en God is niet-zijn. Het Goddelijk kent geen tegenstelling.

Wij kunnen ons misschien nog een beeld vormen van niet zijn, als tegengestelde aan zijn. Maar een beeld, een begrip, een definitie van niet-niet is onmogelijk te vormen. De Boeken spreken dan ook van Besef, beseffen dat er een allesomvattende kracht, macht, bestaan van iets is.

LEES MEER fragmenten van het Boek Oem-mis-Oem