Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

Het Boek Zano-kol-baris-yal

24-05-04

 

En den ziel komt ten Broech-mas-ton-ton-mas, den voleinding tot den Echos van Sar, en versterft. Want den ziel versterft voor den versmelting, zoals het zijn der mens verpulverd in zijnen strijd, zijnen Groten Strijd, zo versterft den ziel, want al wat was en is en komen zal tot zijnen karma laat met den versterving.

En den ziel hunkert door zijnen karma tot den Vader, den schepping zijner zijn en het zijn in het Ware Zijn. En den ziel komt weer tot het duister en komt weer en komt weer. En dan is er den roep der heer San-Uan-San en den ziel begeeft zich tot den poort der zuiversten der zuiversten en treedt tot den Wijdte in zuiverste. En den ziel heeft genen gelijken en den ziel heeft genen definitie dan Mijnen Definitie. En ware er een beeld van Mijnen Beweging dan ware dat het Evenbeeld van Mijnen Beweging ter duister.

En ook den blinde ziet zijnen beelden zonder het oog en ook den doven hoort zijnen taal zonder het oor. En ook Ik zal tot u zenden het Evenbeeld zonder het beeld, het Evenbeeld van het Enig Beeld van het Goddelijk Zijn.

Bor-nis-Zano-kol-baris. En er is geen beeld dan het Evenbeeld ter duister en er is geen naam dan Mijnen Naam te duister en er is geen Goddelijk Zijn dan het Enig Beeld van het Goddelijk Zijn. Zo zal Ik spellen Mijnen Naam tot u en zo zal Ik zenden Mijn Enig Beeld tot u.

En eens was het goud ter duister in de poelen des Lichts. Het goud van Mijnen Beweging in den tijd van den Echos van Sar, den tijd van ruste van poling tot niet-poling. En Ik was onder u en u was tot Mij. En het goud Mijner Beweging was alom en alsook tot uwen ziel en tot den binding uwer ziel tot uwen vlees.

En er was het beeld. En het beeld was zonder definitie in den Echos van Sar. Want er was ruste ter duister en er was ruste ter ziel. En na den tijd van Echos van Sar ging den ziel ter poling zonder ruste en ging den mens ter Xenos zonder raking tot Mijnen Licht. En het karma kwam tot hem en het pad der zeven cirkels kwam tot hem.

En voorwaar, den ziel keert terug tot zijnen oorsprong en versmelt tot het goud Mijner Beweging, tot het Goddelijk Zijn. En tot u mensen zal Ik spreken over het Enig Beeld van het Goddelijk Zijn, bor-nis-Zano-kol-baris-yal, door het Boek Zano-kol-baris-yal of Mijnen Naam ter duister door het Evenbeeld.

 

04-06-04

 

En den Engelen zingen:

Bor-nis-sab, Bor-nis-sab

Nach-tei-bin, Nach-tei-bin

En den Engelen zingen uit Mijnen Naam. En het oor des vlezes hoort den klank en het oog des vlezes ziet den tekens hunner lied. Maar het is slechts den schaduw, den schaduw der materie en niet het beeld des Lichts. Maar den ziel hoort het lied der Engelen uit Mijnen Naam en komt aldus in raking tot het Licht der neser. En den ziel stelt zich tot het Evenbeeld, tot Mijnen Naam ter duister, Zano-kol-baris-yal.

 

11-06-04

 

Ziel zie uwen mens, mens zie uwen ziel. Mens zie uwen Licht, ziel zie uwen duister. Romp zie uwen rug, kruin zie uwen zool.

Want Ik ben zonder definitie en toch ben ik tot u door het Evenbeeld. Zano-kol-baris-yal, en Mijnen Naam komt ter duister. En den mens ontwaakt ter ziel en den ziel ontketent den mens. En het Evenbeeld schept definitie tot den mens want den ziel vermag te dubbelen den mens tot het Ware Zijn. En den ziel vermag zijn den spiegel der dimensies en aldus den spiegel tot Mijnen Zijn. En den mens die is tot zijnen ziel vermag zien den spiegeling van Mijnen Zijn door den ziel, het Evenbeeld of Zano-kol-baris-yal.

En Ik, den Zano, het ontelbare der Wijdte, den oneindigheid tot den tijd, den leegte tot den materie, den Wijdte tot den ruimte, en den eeuwigheid tot den Moloch, Ik, den Zano, ben tot u in definitie buiten den vier muren ter duister, buiten den schaduw der materie, den son-yal-kon-baris-irim. En Ik ben in definitie tot u in het Evenbeeld der schaduw der materie, in den spiegeling zonder kering, in den neser-irim, het Licht der Engelen zonder poling. En in Mijnen Zicht bent u, den mens tot zijnen ziel, sterker dan den sterksten stroom want in het Licht Mijner Definitie ter duister bent u, u met uwen ziel, buiten elken definitie ter duister en buiten elken ijking ter duister.

En uwen hart zal zich dubbelen en uwen daden zijn den wonderen in den Liefde en Barmhartigheid der krachten der Zano. En uwen ziel spiegelt zich tot het Evenbeeld Mijner Zijn en uwen mens spiegelt zich tot het Evenbeeld Mijner Zijn. En den mens die Mij aanschouwt in Mijnen Evenbeeld is in den lijn zonder poling, den dris-Oem-kardis, en zijnen daden zijn als den wonderen uit Mijnen Naam ter duister.

Zo spreke het Boek Zano-kol-baris-yal, Mijnen Naam ter duister door het Evenbeeld.

 

13-09-04      Slot van Het Boek voor het zesde volk

 

Uwen sterving is nabij want u heeft uwen Trilim-bas volbracht. En ter duister zult u uitgaan uit uwen materie en inkeren tot den wending uwer volk. En ter sterving zult u zich vinden tot den wedergeboort in den belofte Mijnes Zijns. U zult wederkeren tot het zevende volk. Het volk van den verheffing des duisters, het volk van den verlichting der zeven zegelen, het volk van de opening der zeven poorten tot den zeven machten Mijner Almacht.

En uwen Xenos zal zich verheffen met al zijner schepselen want het  brochin-toru-kal-Tor-yal-irim  is gekomen. Den tijde Mijnes Zijns ter duister in den Lichting der materie door den Hogen Liefde. En al duister zal zich keren en al wat is bezield en onbezield zal zich keren. En in Mijne Naam zult u keren ter duister al wat ligt in den lessen en het zijn van het zevende volk.

 

Zo geschiedde in Mijnen Naam ten tijde der tijd der profeten in hunner tijd, in het Echos-Trilim-bas, waar zij zich oplossen ter ledigheid want hunner tijd is gekomen, hunner werk is volbracht.

Zo geschiedde het in het nu uwer jaren in Mijner Naam,

 

Amen