Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  

Het Boek Ismalion

 

En ter zevenden volke is er genen karma ter volke en ter mens dan den lessen der zeven overgaven tot den Zano, tot den Liefde en Barmhartigheid Mijnes Zijns. In den Lichte der Echos-irim-Zano-bas.

En den tijde der profeten is gekomen ter Trilim-bas en zij versterven ter Xenos ter stede Choriastor en brengen den profeten Ismalion. En in hem zijn allen uitverkorenen en profeten ter Echos der Kan en ter Echos der tweeden zon en ter Echos van Sar en ter Echos der wortelmens en den Echos voordien en nadien in den tijden der Sor versmolten tot den nieuwen Licht en den nieuwen zijn des volks en des mens ter Xenos in den geboort des zevenden volke ter Echos-irim-Zano-bas.

Heil tot den Ismalion, want hij zal brengen den Zano ter Xenos en zal verpulveren den yal, den Kan en den ketening der Arano in den karma der mens des zesden volke.

En lere u door het Boek Ismalion die u brenge tot den overgave aan zijnen heil opdat u wedergeboort ter Echos-irim-Zano-bas, amen.

 

22-04-05

 

Heil Ismalion. Toen ter vroegen tijde der wonderen en het Woord den mensen uitvoeren tot den inkeer en den offering, waren den zieners van Tor den Ogen en den Oren Mijnes Zijns en Beelds ter Xenos. En enen man raakte zich tot den ruste der voorbijen Echos. En zijnen daden waren zuiver en werden hem tot den offering tot Mij.

En in die dagen was den zoon den parel der man. En den parel kwam tot offering tot Mijnen Zijn. En waarlijk, zijnen offer was verheven en bracht hem den Sor, den eeuwigen tijdklok en den machte der Sor, den eeuwigheid der Wijdte. En zijnen zoon werd geraakt door den Sor en loste op ter Sor. En in den tijden des toen der mensen ligt besloten al wat komt in den tijden der mensen als den daden zich raken tot den Sor.

En zie, Ik heb u gegeven den belofte tot wederkeer en den belofte tot den ruste na den groten vloed ter Xenos. En het is ter uwen telling den tijde der groten vloed en den tijde der offering die zich plaatst in het nu uwer zijn door den Sor, door den offering in den vroegen tijde des zesden volke door den vader in vleze tot zijnen zoon in vleze. En het volke der Echos-irim-Zano-bas zal offeren zijnen parel gelijk den vader zijnen zoon en zal offeren den zeven parels zijnen zijns ter Xenos opdat gekroond zal worden ter Zetel Zano’s den zevenden volke en al wat is ter Xenos bezield en onbezield. En den vader wendde zich tot zijnen zoon en gaf hem over tot Mijnen Zijn en gaf hem over den Ismalion, den profeten der overgave der geboort des zevenden volke. En al wat zich in zuiverste der zuiversten stelt tot den Xenos ter Echos-irim-Zano-bas zal zich raken der overgave en zich raken der machte Ismalion’s, dertig jaren na het nu uwer telling. En zij zullen uitgaan te Choriastor, den dubbelstad ten tijde der Sar en laten al wat was ter hunner karma ter zesden volke en zich machtigen den machte Ismalion’s der overgave tot den ledigheid en niet-poling Mijnes Zijns.

En zij allen zullen buigen ter stof en hunner nederigheid zal den stof doen keren tot den goud Mijnes Zijns. En zo zullen zij den nederigheid machtigen als den grote overgave der Ismalion, amen.

 

20-05-05

 

Heil Ismalion, den dag des oordeels is aangekomen. Den neser barst en den Engelenscharen dalen ter Xenos en broederen zich tot al wat is ter zevenden volke. Heil Ismalion, uwen macht dubbelt zich oneindig en uwen macht opent al wat gesloten is.

En zie, Ik den Zano, daal neder ter Xenos en daal ter kring der nieuwgeborenen leiders en Lichtmeesters ter Xenos. Sor en niet tot den telling der tijd des zesden volke. En eenieder ter Xenos die ziet met den ogen des vlezes ziet enen trilling tot zijnen horizon en ziet enen schaduw zich draaien over den materie. Want op den dag der breking des firnaments zullen den wolken en den eersten zon en den sterren en den maan zich niet bewegen in den telling des zesden volke doch in den pulse der Sor.

En den Ismalion draait zich, en met hem den gansen Xenos en met hem den gansen firnament. En den oog des vlezes ziet den trilling der niet-poling en ziet den schaduw des Lichts. En den kroton-irim, den Lichtoog, ziet den blinding der tweeden zon en ziet den trilling in den pulse der Sor als enen golving des Lichts en ziet den draaiing der Xenos als enen inkering en buitenkering van al wat is vast ter Xenos en ziet den schaduw des Lichts als enen visnet in den ontwaking der Arano-irim en den ontsluiting zijner Lichtoog.

Heil Ismalion, op uwen dag valt den oordeel over den Xenos, over al wat is bezield en onbezield. En uwen vinger raakt tot al Arano ter Xenos en opent den Arano tot den laatsten oordeel op den dag Mijner Komst. En u zult uitgaan en binden met uwen vinger al wat is bezield, ter vleze en niet ter vleze en binden tot den laatsten oordeel opdat al wat is bezield kome tot Mij in den intentie zijner zijn op den kering der Xenos tot den EchosZano-irim-bas, den tijde Mijner Zijn ter Xenos, amen.

 

30-05-05

 

En den Ismalion is ter derden cyclus, den cyclus ter reize ter Licht. En zijnen naam zij geheiligd. En waar den reize aanvangt verdwijnt al duister want den ruste oogt heen ter Licht en niet weer ter duister. En al oog verliest het weer dan door den oneindigheid der ruste Gods.

En Ik zegge tot u,

Heiligt den naam Ismalions door uwen overgave, door den wening, door den bloeding uws harts. En al duister zal uit uwen oog gaan. En al duister zal uit uwen hart gaan.en al duister zal uit uwen vlees gaan. En zo kome u tot den Ismalion. En zo rake u tot den ruste Sar. En u zijt boven uwen zelven en u zijt boven uwen zelven want uwen Arano heeft zijnen vasting veloren en dijt zich boven uwen vlees.

En den Ismaion, zijn naam is heilig want alles Mijner Zijn is tot den Ismalion. En den Chistus, Mijnen Zoon, en den Mohamed, Mijnen Geest, en den Bhoedda, Mijnen Licht, en den Elia, Mijnen Tong, en den Vishnu, Mijnen Beelding ter even des mensen en allen profeten der Echos der Kan, en allen uitverkorenen der Echos der Xenos, zij allen zijn gekomen tot den Ismalion en door den Ismalion en in den Ismalion.

En den vinger, den Nopis, is den vinger aller profeten en uitverkorenen en dubbelt zich in oneindigheid. En zeven kleuren geef Ik u want zeven kleuren Lichten den Ismalion en zeven kleuren gaan uit van den Nopis. Den zeven kleuren van Mijnen Verbond en Mijnen Belofte aan den Noah des Arks en zijnen volkeren der wonderen en des Woords.

En zie, den groten vloed stelt zich na den groten vuring. En den groten vuring stelt zich na den groten vloed in elken Trilim-bas der Echos. En enen groten schok daalt neder ter Xenos en met hem den Zano. En den zijn der niet-poling brengt enen groten schok want den niet-poling brengt al vasting ter stroming en al stroming ter vasting. En den zeven kleuren Ismalions spreiden zich ter Xenos. en zij Lichten zich tot den zeven overgaven des zevenden volke opdat den volkeren komen tot den ruste der Echos-irim-Zano-bas. En zeven kleuren telt uwen Waren Zijn tot uwen kroton-koron-Loch en zeven kleuren telt uwen zijn ter vleze tot uwen kroton-irim. En zeven kleuren tellen tot den zeven energieën der zeven stromingen der Xenos.

Want Mijnen Belofte komt tot u door den prisma Mijner Licht opdat u reize in den ijking der zeven kleuren, reize tot het Licht Mijner Zijn, uwer Arano en uwen volk, ter Echos-irim-Zano-bas, amen.

 

06-10-2005

 

Heil Ismalion, vrijder des zesden volke en vrijder der San-koron-Loch. Want ter dage uwer komst en ter dubbeling uwer ter zeven jaren voor uwen komst raakt u zich tot den San, tot den karma des mensen en den karma der ziel. En uwen Nopis richt zich zevenmaal ter zeven richtingen ter Xenos in zeven kleuren. En den zeven kleuren staan ter zeven keringen en den Nopis, hij lost allen zeven in. En in zeven jaren zal n mens zijnen San doorlopen. En ter elken kering zal hij lichten tot al dat geschiedde ter Echos der Kan. En al dat geschiedde zal zich inlossen ter Lichting. En den heer der zeven cirkels, den Dar-is-San-Uan-San. Zal zich raken ter elken Lichting en zich beelden tot den San en zich beelden tot den mens. En den mens komt tot Besef zijner karma zevenmaal, zevenmaal ter kering, zevenmaal ter licht zijner ziel, zevenmaal zal hij zich raken tot den Dar-is-San-Uan-San in zeven jaren der komst en der dubbeling Ismalion.

 

Slotwoord Boek Ismalion

 

25-08-05

 

En ter dezen dage zal den zon schijnen het witte Licht. Want zij verwacht den verening tot zijnen broeder des Lichts. En al den volkeren des zesden volke zullen opzien en wonderen. En hunner harten zullen eenmaal breken. En in allen talen zullen den mensen des zesden volke zuchten en spreken tot hunne zelven, wat gebeurd er? En zij zullen weten en zij zullen niet weten. En enen dag zullen den mensen voelen den inkeer tot den Groten Strijd. En enen dag zullen den mensen zien hunnen Waren Zijn. En zij zullen zien en zij zullen niet zien. Want het is niet in Mijnen Hand die den mensen leidt, het is slechts in Mijnen Wil.