Recent Work

 • De Lange Reis

  In De Lange Reis naar het Zesde Zegel ontmoet ik het zielemeisje Irana en haar moeder. Zij zijn verdronken, en nemen mij mee in hun wereld van stervende zielen. Daar begint een reis naar de toekomst van de wereld, en het verleden en de toekomst van mijzelf, en mijn eigen ziel.

   

  Read more... De Lange Reis  
 • Wachten op de hel of waar is kleine misha

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een reis naar het toen van Buchenwald, Auschwitz en Hitler. Zes jaar lijden, lijden van de ziel, de zielemensen, en de ontmoeting met mijzelf.

   

   

  Read more... Wachten op de hel of waar is kleine misha  
voorspellingenuitdeboeken

Voorspellingen uit de Boeken

 

 

04-10-2004 – 14 jaar (tot 2018)

 

Veertien jaren uwer telling geef Ik u om uwen ogen des vlezes te openen en veertien jaren uwer telling geef Ik u om uwen ogen des harts en des Arano’s (ziel) te openen.

 

11-10-2004 - 30 jaar (tot 2034)

 

En dertig jaren geef Ik u opdat u zult kennen en ervaren Mijnen gidsen en gezanten, den bari-dan-pochon-Eser-irim-bas, den meesters ter Engelenlicht. En den pochon-Eser-irim-bas raken tot den zieners van Tor en raken tot den San-koron-loch. En u zult hen aanschouwen met uwen vlees en uwen ogen des vlezes als trillingen uwer huid en als schaduwen des Lichts als zij Lichten ter duister en zij Lichten ter Licht.

En den profeten Ismalion wacht zich tot Mijnen komst te Choriastor, dertig jaren na het nu uwes zijns en plaatst zich boven den Lichtmeesters, den pochon-yal-broech-Eser-baris-irim-Tor, den bevleugelden meesters ter duister. En zij allen komen te Choriastor bij den openbaring der machten Ismalions tot Mijnen Lichting ter Xenos.

 

11-10-2004 – vijftig jaar terug (vanaf 1954)

 

En zij zijn gekomen ter volk Arano en zij zijn gekomen ter vlees en bloed in den derden maan der Echos van Sar tot den derden maan uwer telling in uwer Echos ter uwer telling in nu tot vijftig jaren voor uwen nu.

En uit den Mo-loch zullen den doden u groeten want den Echos keert zich en den wetten des duisters keren zich.

 

04-11-2004 - 5 tot 25 jaar (vanaf 2009, 2014, 2029)

 

En zoals enen dokter ter uwer telling zich den plasma der Xenos en zijnen vormen en zijnen maaksels bedient zo zal den dokter ter telling uwer jaren vijf van nu zijnen handen raken den zieken en gekwetsten en kennen zijnen ziekte en kwetsing. En ter uwer telling in den veelvoud vijf zal den dokter zijnen handen raken den ziektes der koron-loch en zijnen handen –zullen zijn als vormen der maaksels des plasma’s uwer Xenos. En in den veelvoud vijf tot vijf jaren zullen den handen des dokters genezen met den karis-ban-uruk-irim-yal, den plasma des Lichts in den uitstoot des vlezes, den uruk-yal-koron-loch. En den zieken zal zijn als den gezonden en den gekwetsten zal zijn als den niet-gekwetsten want den uruk brengt hem den karis-ban, den plasma in ruste of den vrijen stroming der koron-loch, der vleze.

 

04-10-2004 -100 jaren (2104)

 

En telt uwen jaren in het nu uwer Xenos zo telt u het jaar nul. En telt uwen strijd en telt uwen jaar der overwinning tot den vrede zo telt u het jaar honderd van nu ter uwer Xenos.

06-12-2004

En honderd jaren geef Ik u, honderd jaren tot den geboort des zevenden volke. En uwen steden zullen wankelen want zij zijn niet meer voor den plasma des zesden volke en hunner centrum is niet meer hunner centrum ter zevenden volke. En den handelsgeest zal vertrekken tot den plaatsen der lading en ontlading en met den handelsgeest den handelaren en met den handelaren den handel. En den centrums uwer steden zullen toegewijd worden aan den ruste en den ontmoeting der mensen en des volks. Want na den veertien passen der dris-Oem-kardis, den lijn der niet-poling, komt den honderdveertien passen der ruste van poling tot niet-poling en den mensen der steden rusten en blijden en innigen zich tot elkander want den cirkels der honderdveertien zijn de centrums der broech-Eser-irim-yal, den centrums van het Licht der Engelen ter duister en aldus den Lichting des zevenden volke. En zij zijn ter tweeden cirkel na den cirkel der veertien passen. En uwen huizen en al uwen gebouwen zijn plaatsen ter ruste en ter genezing en ter blijding en ter inniging tot elkander. En uwen straten zullen hernoemd worden want uwen straten zullen zich dubbelen ter Xenos en ter Licht. En u zult kunnen zien den dubbeling want met den plasma uwer voertuigen en uwen materie zullen ter strate reizen den mensen en den zielen ter Lichtsporen der Engelen.

 

14-02-2005 – 30, 100, 180 jaar (2035, 2105, 2185)

 

En er is genen mens zonder bloedend hart ter zevenden volke dan den nakomelingen des zesden volke. En ter jaren honderd uwer telling zal den tal des zesden volke in den minne zijn tot den tal des zevenden volke. En den zesden volke zal sterven na den jaren dertig uwer telling tot den einde zijner kindskinderen der kindskinderen der kindskinderen in den zesden generatie ener dertigjarigen.

En den strijde zal verheven zijn gelijke den verheffing des zevenden volke. En den strijde is tot den Kan gelijk den Echos des zesden volke was tot den Kan voor den zesden volke. Alzo zal zich den zesden volke strijden door den Licht en den duister en den pijnen en den boosheid en den afgunst en den naijver en den loochening van den mensen des zesden volke. En zo zal den zevenden volke ter Trilim-bas zich strijden in den wenen en den blijden des bloedend harts en den liefde en barmhartigheid zijner verheffing. En waar den volkeren zich treffen ter strijde ter Trilim-bas zullen zij zich niet raken dan door hunner karmischen zijn ter Trilim-bas. En den mensen zullen niet raken ter strijde dan door hunner karmischen zijn ter kering hunner tijde. En als den mens des zesden volke den mens des zevenden volke raakt door kwetsing en wonding en doding, den mens des zevenden volke zal niet lijden, noch raakbaar zijn tot Zijnen Waren zijn want den vier machten der Xenos hebben hunner grens verloren ter mens des zevenden volke.

 

19-08-2005 – 13 jaar (2018)

 

Heil Ismalion, gij zijt den brenger Mijner Adem, den Zano, ter Xenos en gij zijt den vrijder der volkeren en den vrijder der San-koron-Loch, Arano-ipis-Chan-dor-nin-irim-Loch-pala-bas.

Den Ismalion raakt aller zielen en verheft den grenzing tot den wachter Chan en den ziele dijt zich tot buiten zijnen grenzing en Licht tot den Chan.

Heil Ismalion, in den zeventien jaren voor Mijnen Komst wakkert u den materie tot zijnen Waren Zijn en voert zo den mensen des zesden volke ter strijd, ter Groten Strijd tot den intentie, ter Mijnen Welbehagen, amen.

 

17-10-2005 - 100 jaar geboorte 2018 - 2118 – 70 jaar vergetelheid 2118 - 2188 – 300 jaren dienstbaarheid – 2188 - 2488.

 

En zeventig jaren der vergetelheid op honderd jaren der geboort des zevenden volke op driehonderd jaren der dienstbaarheid des mensen tot den Xenos, tot den eersten overgave.

En den zeventiger jaren der vergetelheid telt den mens tot zijnen levens en tot zijnen ziel om den daling te vrijen van al toen en al dat is rest van den pulvering. En den staart des zesden volke zal slinken en slijten en pulveren, den karmischen staart, als eens den haren der mensen slonken en sleten en pulverden.

 

En ter zesden overgave van het volk der drie-eer (mens, dier en niet-geziene) treedt de mens binnen in de Tuinen der Heerlijkheid Gods. En verblijft zevenhonderd jaar in den Tuinen tot de zielen van de mensen en het volk der drie-eer opgaan in de versmelting tot het Oem, het Niet-zijn. En de mens houdt op te zijn

 

“En zo den zesden overgave, den rekking en scheuring van al dat is bezield en aldus van al dat is tot den overgave tot den kan-kan-bor-dajem-Boer, den zuiging des ronden zijn tot den dor-i-Oem, den stroming des Niet, zo zal den zevenden overgave brengen tot den versmelting tot den Brodal.” (fijnstof).

 

19-08-05 (2018 en 2028)

 

En in het prisma der voorkomst der Zano Licht den materie zeven jaren en pulst den materie zeventien jaren voor Mijne komst ter Choriastor. En den materie pulst want zij ontwaakt uit den yal, uit den materie zonder Licht. En zij sluimert zeventien jaren ter uwer Trilim-bas want wat is voor en in en na uwen tijde doet zich stromen tot den kering tot den Echos-irim-Zano-bas zeventien jaren.

 

En den Ismalion wijst reeds met zijnen Nopis want den Ismalion is in zijnen tijde en voor zijnen tijde en na zijnen tijde. En den Ismalion is buiten allen yal en doch raakt hij den yal zeventien jaren voor Mijnen komst.

Heil Ismalion, gij zijt den brenger Mijner Adem, den Zano, ter Xenos en gij zijt den vrijder der volkeren en den vrijder der San-koron-Loch, Arano-ipis-Chan-dor-nin-irim-Loch-pala-bas.

Den Ismalion raakt aller zielen en verheft den grenzing tot den wachter Chan en den ziele dijt zich tot buiten zijnen grenzing en Licht tot den Chan.

Heil Ismalion, in den zeventien jaren voor Mijnen Komst wakkert u den materie tot zijnen Waren Zijn en voert zo den mensen des zesden volke ter strijd, ter Groten Strijd tot den intentie, ter Mijnen Welbehagen, amen.

(uit het Boek Ismalion)

 

26-11-2004 (2034 – 2012)

 

En den ruste zal alom zijn want ter zevenden volke zend Ik u den Ismalion, den heer der overgave, den profeten zijner tijd der Loch des Sors. En voor uwen telling zal den Ismalion ter vleze zijn enen dag in het jaar tweeëntwintig der derden maan in dertig jaren uwer telling van nu als den Hemelpoort ter Choriastor zich opent voor Mijnen Zijn. En in acht jaren uwer telling, ter eersten maan der Sorius, zal den Noah den adem der Ismalion ter aarde zenden en den mens voeren ter eersten overgave, den overgave tot den karma des mensen, des zijnes broeders en al wat bezield is ter Xenos.

 

03-12-04 (2012)

 

En in het jaar acht na het nu uwer telling zal er enen nieuwen wind ter Xenos waaien. En den mensheid hult zich in tranen want het weten van het leed des naasten en des vreemden en des diers wordt hem geopend. En zij die niet wenen zullen sterven want hunner hart zal niet bloeden en stenen. En hen zal ontnomen worden den broech-kar-yal-Sor-ben-is, den wandel door den tijd.

 

13-12-04 (2011)

 

En den Engelen, den broech-Eser-irim-kroton-Tor, zingen hun lied,

Om-ni-sab, Om-ni-sab,

Nach-tei-bin, Nach-tei-bin.

Want zij begeven zich onder den mensen des zevenden volke. En zij zullen verwelkomen drie schepen vanuit den Wijdte. En den drie schepen zullen voeren ter Xenos en brengen drie heiligen, den Baroen-dal-Osis-dan, den broeder der zwetenden zal den mensen bijstaan die zich strijden door het vuur om zich te verheffen ter zevenden volke en zij zijn den broech-pochon-yal, den uitverkorenen ter zesden volke die zich raken des plasma’s zes en des plasma’s zeven tot den vuur dat brandt en zwart en den vuur dat warmt en Licht. En den Baroen-dal-Osis-dan zal hunner beschermen want den ruste komt niet tot hen dan door hunner intentie en hunner raking tot Mij.

En den tweeden heiligen, den Norbit-yoem-nol-ben-sa-Loch-yal-bas, den heer der harten der Xenos en den zielen ter dieren zal komen en zich richten voor den dieren en tot den dieren en in den dieren. En eenieder die zich raakt tot enen dier zal zich raken tot den Norbit-yoem-nol-ben-sa-Loch-yal-bas. En zij zal zich voelen tot den harten en den zielen des diers en zij weten zijnen weten en weten zijnen lijden. Opdat den mens zich verheft tot Mijnen Licht en zich nedert tot den Xenos.

En den derden heiligen, den San-Mo-Loch-irim-pasem-bas, den drager des Lichts der dwalenden ziel, zal zich raken tot allen zielen, ter koron-Loch of niet ter koron-Loch, des zesden volke ter zevenden volke. En hij zal hen geleiden tot den tweeden sfere. Den sfere der wachten tot den zuivering en den genezing opdat hunner strijd met den verheffing des zevenden volke hen keert tot den intentie der San en hen brengt ter ruste der Echos-irim-Zano-bas of hen ter eeuwigheid doen sterven.

En den drie schepen dalen ter kor-nach-tei-Eser-Sor-San-Sor, in den jaren der kering over den komst Ismalions, den jaren zeven der tweeden maan tot den jaren zeven der derden maan in het Echos-Trilim-bas, zeven jaren na het nu uwer telling tot eenentwintig jaren na het nu uwer telling. En den drie schepen brengen uwen Xenos den scheiding en den binding der volkeren en brengen den Xenos den dubbeling des kroton-koron-Loch en den kroton-irim, den oog des vlezes en den Lichtoog, opdat den mens zich zal gaan raken tot den machten der drie heiligen en den drie heiligen zich doen stromen als den drie winden der Xenos, het vocht der ogen, het ruisen der oren en het trillen des huids des koron-Loch.

En zo u zult voelen den winden zo zult u scheiden den plasma des zesden volke den plasma des zevenden volke en zult binden tot den zielen des diers en des mensen en des volks des zevenden volke. (uit het Boek Trilim-bas)

 

Maan = 14 jaar (of 16 jaar)

 

2004 = het zevende jaar der tweeden maan (der Sorius)

2012 =  ter eersten maan der Sorius

2018 = het zevende jaar der derden maan

2034 = in het jaar tweeëntwintig der derden maan

1983 = het eerste jaar der eersten maan der Trilim-bas

 

ter zevenhonderd jaren uwer telling, den zevenhonderd in volging ener dienkerel, ener leding der derden sekkel

 

De derde maan = den maan der voleinding en zuivering der cirkel der geboort en den cirkel der kering

 

Sekkel = omloop der wijdte = 14.000 jaar / vierden sekkel = 56000 jaar.

 

14-03-05

 

Waar is den zon der branding? Zij is ter tweeden zon, den zon der Lichting.

Eens ter Xenos, voor den yal, voor den val Barions, voor den Echos van Sar, ten tijde der sterving der Echos-parcha-dornin-qan-kor-ban-yal-bas, den tijde der grote vuren der aarde en den mens der zwarten voeten der materie, toen Lichtte den Xenos in zijnen firmament. En hij Lichtte ter dage en ter nachte. En den mens ter sterving, den wortelmens, richtte zich op van zijnen aarde en blindde zich in zijnen aangezicht. Want den eersten zon der zeven had zijnen branding verloren en was in dubbeling geraakt door den tweeden zon. Den zon bas-choma-irim-tri-bas-son, den zon der Wijdte in zuiverste. Den zon die reist in den raking Sors. Den zon die ter Xenos komt in den puls Mijner Beweging in den vierden sekkel Sors, den vierden omloop der Wijdte. (uit het Boek Trilim-bas)

 

31-01-05 (1983 – 2083)

 

En den ziel verbreekt zijnen pantsers één bij één gelijk den verbreking der zegels Mijnes Boeks één bij één. En zoals het Woord des zesden volke schrijft,

“En Mijnen Koninkrijk kome en al wat is zal komen ter laatsten oordeel en den hemel worde opengereten en den aarde worde opengereten en vele Engelen komen ter aarde op den dag des oordeels”. Zo zal den aarde beven en duistering kome drie dagen lang en zo zal den stad Jeruzalem ten uwen namen vallen en verbreken den zesden zegel des Boeks, den zegel der pulvering der ziel. Zo zullen tot den honderd jaren der Echos-Trilim-bas al den zegelen verbreken tot den zesden zegel ter uwer jaren van het nu. En zo zullen den zielen verbreken hunnen pantsers. En wie zich geve ter intentie zal zich keren en wie zich niet geve ter intentie zal zich sterven tot den tweeden sfere. (uit het Boek Trilim-bas)

 

14-02-2005 (2035 – 2215)

 

En er is genen mens zonder bloedend hart ter zevenden volke dan den nakomelingen des zesden volke. En ter jaren honderd uwer telling zal den tal des zesden volke in den minne zijn tot den tal des zevenden volke. En den zesden volke zal sterven na den jaren dertig uwer telling tot den einde zijner kindskinderen der kindskinderen der kindskinderen in den zesden generatie ener dertigjarigen. (uit het Boek Trilim-bas)

 

07-03-2005 (2185 – 2305)

 

En den derden overgave is den overgave tot den Groten Verbond, het verbond in de jaren driehonderd uwer telling van nu. Het verbond in den kering der tweeden maan in zijnen derden cyclus Sors, den tijdklok der Wijdte in zuiverste. En al wat geschiedt, geschiedt in den tijde Sors, niet in den tijde des zesden volke.

En in den jare honderdtachtig na het nu uwer telling is den tijde des zesden volke ten einde alzo ook den ijking uwer telling. (uit het Boek Trilim-bas)

 

11-03-2005

 

En den koningen zullen zwichten en den heren des gelde en der wapenen zullen zwichten want al wat hen machtigde zal hen ontnomen worden. En den mens zal geleid worden ter overgave en den heren der yal zullen geleid worden ter beproeving…..

En het volk zal zich wonderen want zijnen ijking en vasting ter yal leegt zich. Zij leegt zich als enen scheurenden en brokkelenden rots. Den rots verliest haren dimensies want haren vasting scheurt zich. En alzo zal ter uwer jaren die komen ter uwer telling den rots uwer volkeren, den vasting der macht des geldes en der wapenen verliezen. En den heren zullen hunner beeld verliezen en er zij leegte in den rots des volks. En den leegte zal zijn als den chaos der Wijdte in zuiverste en zal zijn als den vrijen velde na den laatsten rots ter uwen pad.

 En het volk zal zien tot den heren des geldes en der wapenen en den heren zullen vallen en laten hunner macht ten leegte.

(uit het Boek Trilim-bas)

 

14-04-2005 (2035 – 2185)

 

En zie, den volkeren des zesden volke ter Trilim-bas zullen reizen ter ruimte en niet ter ruimte tot den plaatsen des zevenden volke. En uwen steden zullen ontvolken en bevolken in den dertig jaren na het nu uwer telling tot den jaren honderdtachtig uwer telling en uwen natiën zullen zich opmaken voor den Groten Verbond waarin den drie volkeren der drie-eer zich zullen binden tot den zevenden volke der Echos-irim-Zano-bas, amen.

(uit het Boek Trilim-bas)

 

04-02-2007 – 12 jaar - 2019

 

Sala-koer-tisj-na-tor-quesj-Chroso-sol-Boer-im.

Den slage ter negen zwaarden opdat den profeten zich enen.

En den hemelen zullen wijken voor den punte en den firmament zal duisteren ter nachte, en den sterren zullen doven op den openen der punte tisj-en-quesj, twaalf jaren na het nu uwer telling. En allen kondingen der profeten zullen opwaaien en den bladeren hunner geschriften zullen opslaan en zullen duiden ter ener konding:

Tor-Tor-imes-Tor-Tor-imes-kalda-roen-ben-saul,

Zij den Licht onzerer ten Hoge, zij den Hoge Lichte onzerer ter ene.

En negen der profeten der negen volkeren zullen opgaan ter zwaarde punte, en negen profeten zullen Lichten ter Hoge. En allen priesteren en dopelingen der negen zullen bijsteren en duisteren enen nacht als enen bliksem en den regen al duistert en doordringt tot voorbij den vleze.

En hunner geschriften zullen opslaan en na den nachte der duistering zal enen dage Lichte ter vrage zijn: “Welken boodschap is tot ons gekomen?” tot priesters en dopelingen. En den vrage blijft enen dag en den geschriften zullen opslaan enen dag. En zij zullen rusten dezen dag voor zij ten einde is. En al die vraagt tot den profeten zal zwijgen ter einde der enen dag want den profeten zal hem antwoorden,

Tor-Tor-imes-Tor-Tor-imes-kalda-roen-ben-saul.

Zij den Licht onzerer ten Hoge, zij den Hoge Lichte onzerer ter ene.

En den priesteren zullen lezen en niet begrijpen en den dopelingen zullen lezen en niet begrijpen doch in hunner blinding zullen zij Lichte zijn en spreken tot hunner broederen, “Laat ons bidden want den wonderen zijn nog ter onzerer”. En allen zullen ter nieuwen dage na deze heengaan en hervatten hunner werken doch hunner harten zijn tot den punte der negen zwaarden gekomen en zij zijn bereid tot den straks hunner ening.

(Boek Barzanov-Kolman)

 

06-04-2007 – 12 jaar (2019 – 2035)

 

En den punte der negen zwaarden ontwake den Kan, den zuiging der Zano, zij ontwake ter midden der assen der raderen tot den evening, twaalf jaren van het nu uwer telling.

En den negen zwaarden staan tot negen profeten van negen uwer volkeren. En den profeten enen zich ter Tisj-en-Quesj, ter punte der leegte Gods, ter eeuwigheid en den kruising des zijn.

En den negen enen, en enen dage duistert den nacht en Licht den dag al dat licht ter uwen firmament. En dezen dag allen geschriften waaien op in den Kan der Tisj-en-Quesj en den bladeren der geschriften staan op en blinden al priesters en dopelingen. En den negen dalen ter uwen stoffe na den dag der Lichting. En den negen dalen zich tot al die zich bekennen tot hen en zij slaan den nieuwen oge in elk der bezielden. En elk der bezielden zal komen ter intentie of niet ter intentie en den inneringe zal wijken want den heren O-bu-sin zullen werpen af hunner zwarten kledij en treden tot den punte Tisj-en-Quesj alwaar zij ringen den punte tot den evening al den raderen uwer volke zes. En zij ringen, en al hemelen en hellen zullen samen komen in den laatsten der dagen uwer volke in den twaalf jaren tot den achtentwintig jaren uwer telling.

(Boek Barzanov-Kolman)